Wat is de NEA index?

De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).  

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Bij het vaststellen van de mutaties van het kostenniveau maakt NEA gebruik van informatie over de gemiddelde kostenverhoudingen van bedrijven in de diverse deelsectoren. Gerapporteerd wordt aan de Raad van Beheer van de Stichting NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).  

Voor de berekening van de totale (te verwachten) kostenstijging, wordt gebruik gemaakt van de gewogen prijsontwikkelingen van afzonderlijke kostensoorten. Hierbij gaat NEA uit van reeds bekende loon- en prijsontwikkelingen en van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals neergelegd in de Macro Economische Verkenningen.   Voor de calculaties van de kostenontwikkeling voor het algemeen binnenlands vrachtautovervoer wordt gekeken naar de volgende kostensoorten:

  • Loonkostenontwikkeling: wijziging in het loonpeil werkt door in het kostenniveau van het rijdend personeel.
  • Prijsstijgingen voor o.a. de autokosten: wijziging in de prijs van diesel werkt door in de brandstofkosten.
  • Congestie en verslechtering in de bereikbaarheid: vooral in en net buiten de Randstad wordt het vrachtvervoer geconfronteerd met de toenemende congestie en afnemende bereikbaarheid van de steden, wat een toename van de verliestijd en dus kostenstijging inhoudt.

De definitieve resultaten van de door de NEA uitgevoerde calculaties worden jaarlijks in oktober bekend gemaakt en gepubliceerd in een overzicht. Bij de berekening van de totale kostenstijging wordt onderscheid gemaakt naar een zevental deelsectoren.  

ℹ️ Meer informatie: www.niwo.nl