Wat is de NEA index?

⚠️ Nieuwe tarieven per 01-01-2024

Eind van ieder jaar zijn wij in onderhandeling met onze vervoerders over de NEA-indexatie voor het nieuwe kalenderjaar. Deze indexatie houdt rekening met diverse factoren, waaronder distributiekosten, duurzaamheidsverplichtingen, en de impact van de "Wet Minimumloon". 

Ondanks onze inspanningen om de kosten te beperken, verwachten we in 2024 een verhoging en begrijpen we de mogelijke impact op je onderneming. We streven naar een passende oplossing en blijven ons inzetten voor een efficiënte service tegen concurrerende verzendtarieven.

De NEA-index in het kort

De NEA-index, oftewel de Nationale Energie Efficiency Index, is een maatstaf die de energie-efficiëntie van het wegtransport in Nederland weergeeft. Deze index is van invloed op verschillende aspecten van de logistieke sector, waaronder de kosten voor distributie en ophaaldiensten. De NEA-index wordt jaarlijks herzien en aangepast aan de hand van verschillende variabelen, zoals brandstofprijzen, voertuigefficiëntie, en milieuwetgeving.

Achtergrond van NEA

De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).  

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Bij het vaststellen van de mutaties van het kostenniveau maakt NEA gebruik van informatie over de gemiddelde kostenverhoudingen van bedrijven in de diverse deelsectoren. Gerapporteerd wordt aan de Raad van Beheer van de Stichting NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).  

Voor de berekening van de totale (te verwachten) kostenstijging, wordt gebruik gemaakt van de gewogen prijsontwikkelingen van afzonderlijke kostensoorten. Hierbij gaat NEA uit van reeds bekende loon- en prijsontwikkelingen en van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals neergelegd in de Macro Economische Verkenningen.

Factoren die de calculaties beïnvloeden

Voor de calculaties van de kostenontwikkeling voor het algemeen binnenlands vrachtautovervoer wordt gekeken naar de volgende kostensoorten:

  • Loonkostenontwikkeling: wijziging in het loonpeil werkt door in het kostenniveau van het rijdend personeel.
  • Prijsstijgingen voor o.a. de autokosten: wijziging in de prijs van diesel werkt door in de brandstofkosten.
  • Congestie en verslechtering in de bereikbaarheid: vooral in en net buiten de Randstad wordt het vrachtvervoer geconfronteerd met de toenemende congestie en afnemende bereikbaarheid van de steden, wat een toename van de verliestijd en dus kostenstijging inhoudt.

De definitieve resultaten van de door de NEA uitgevoerde calculaties worden jaarlijks in oktober bekend gemaakt en gepubliceerd in een overzicht. Bij de berekening van de totale kostenstijging wordt onderscheid gemaakt naar een zevental deelsectoren.  

ℹ️ Meer informatie: www.niwo.nl