Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Shops United b.v.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen van Shops United b.v..

2.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever door de aanvaarding van de door Shops United b.v. geleverde zaken en/of verrichte diensten voor de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Toepasselijkheid van de door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.2 De prijzen zijn exclusief btw en exclusief kosten van vervoer, aflevering en installatie. Shops United b.v. behoudt zich het recht voor prijswijzigingen t.g.v. belastingen, valutawijzigingen, brandstofprijzen, tolheffingen, IATA-prijzen en of andere voorziene omstandigheden door netwerken en derden opgelegde prijswijzigingen door te berekenen. Zij zal hiertoe overleg plegen met de opdrachtgever.

3.3 Alle verplichtingen tot betaling onder deze overeenkomst dienen te worden voldaan in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Shops United b.v. behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

3.5 Afwijkingen op overeengekomen en/of opgegeven zaken zoals feitelijk gewicht, omvang, bestemming, inhoud, aantallen en planning kunnen levering- en prijsconsequenties tot gevolg hebben.

3.6 Tariefindexering geschiedt jaarlijks per 1 januari op basis van het door NEA en/of vervoerder vastgestelde percentage voor veranderingen in loon- en prijspeil en stijgingen in het kostenniveau voor fijnmazige distributie. Shops United behoudt zich het recht voor van het door NEA vastgestelde percentage af te wijken, wanneer de werkelijke kostenstijgingen het NEA percentage overstijgen.

3.7 Op de aangeboden portotarieven zijn de door de desbetreffende distributeur gestelde leveringsvoorwaarden en werkwijze van toepassing.

3.8 Tenzij anders overeengekomen worden alle niet directe vermelde maar mogelijk optredende kosten in onderling overleg op nacalculatiebasis doorbelast. 

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

4.1. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum waarop Shops United b.v. de opdracht heeft aanvaard respectievelijk zaken en/of diensten door Shops United b.v. zijn geleverd.

4.2 Als opdrachtgever geldt degene aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is gedaan, dan wel degene die is gebaat bij de verkoop en/of de werking van de door Shops United b.v. geleverde zaken en/of verrichte diensten.

 

Artikel 5 - Omvang van de overeenkomst

5.1 De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen is overeengekomen of tot hetgeen door Shops United b.v. is geleverd c.q. gepresteerd.

5.2 Indien Shops United b.v. op verzoek van de opdrachtgever, dan wel als gevolg van calamiteiten genoodzaakt is verdergaande werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk in de opdracht begrepen, zal Shops United b.v. met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid deze verdergaande werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen als dan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, afzonderlijk van hetgeen door Shops United b.v. uit hoofde van de oorspronkelijke opdracht bij de opdrachtgever reeds in rekening is gebracht of nog gebracht zal worden.


5.3 Onder calamiteiten in sub 2 wordt -niet limitatief -verstaan:

– de omstandigheid dat de aan Shops United b.v. verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de eerdere opgave, dan wel niet voldoen aan redelijk daaraan te stellen maatstaven;
– de opdrachtgever -om welke reden dan ook- niet bereikbaar is voor nadere informatie betrekking hebbende op de uitvoering van de opdracht en Shops United b.v. bijvoorbeeld als gevolg van de opgelegde tijdsdruk de opdracht terstond dient uit te voeren en door het ontbreken van nadere informatie op eigen initiatief (verdergaande) werkzaamheden dient te ontplooien.

 

Artikel 6 - Levering

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden, dan wel opleveringstermijnen bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van de door Shops United b.v. benodigde data en materialen. De tijden en/of termijnen gaan in zodra de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke data, materialen, etc. in het bezit van Shops United b.v. zijn.

6.2 Een overschrijding van de levertijden zal nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de bestelde zaken en/of diensten en tot nakoming van de overeenkomst. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook niet geheel heeft voldaan, blijven alle bij Shops United b.v. in eigendom toebehorende aan opdrachtgever- verkochte zaken te allen tijde haar eigendom.

7.2 De opdrachtgever is gehouden het eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de zaken noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. In geval van inbeslagneming van de zaken, in geval van faillissement of surseance van betaling, dient de opdrachtgever Shops United b.v. onverwijld op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 8 - Retentierecht

8.1 Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van een met Shops United b.v. gesloten overeenkomst te voldoen is Shops United b.v. bevoegd een retentierecht uit te oefenen op alle zaken die direct of indirect door de opdrachtgever aan Shops United b.v. zijn verstrekt met betrekking tot de gesloten overeenkomst.

De opdrachtgever staat jegens Shops United b.v. in voor de bevoegdheid tot het verstrekken van deze zaken en vrijwaart Shops United b.v. ter zake. De opdrachtgever zal geacht worden alle aan Shops United b.v. verstrekte zaken met toestemming van alle gerechtigden op de zaken aan Shops United b.v. te hebben verstrekt op grond van vertegenwoordiging, volmacht dan wel lastgeving of uit anderen hoofde.

 

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van Shops United b.v. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden niet uitvoerbaar is, is Shops United b.v. gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: interne en externe stakingen, oorlogen, wateroverlast, brand, verkeersongevallen en het (toerekenbaar) tekortkomen van (toe)leveranciers en/of onderaannemers van Shops United b.v.. Het betreft hier geen gelimiteerde opsomming.

 

Artikel 10 - Reclame

10.1 Eventuele reclames over gebreken van zaken, de levering van diensten en/of klachten over facturen moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering/ verzending van de zaken c.q. de uitvoering van de diensten of dagtekening van de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving aan Shops United b.v. worden gemeld.

10.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken (doch uiterlijk 20 dagen na aflevering/verzending van de zaken c.q. de uitvoering van de diensten) aan Shops United b.v. worden gemeld.

10.3 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 1 resp. lid 2 wordt Shops United b.v. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de facturen als juist erkent.

10.4 Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.5 Acceptatie van retourzendingen mag door de opdrachtgever nimmer als erkenning door Shops United b.v. van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.

10.6 De opdrachtgever zal alle door Shops United b.v. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder andere door Shops United b.v. in voorkomend geval onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te
herstellen.

10.7 Indien de reclame door Shops United b.v. gegrond wordt bevonden, heeft Shops United b.v. het recht te haren keuze:

1.  De facturen te herzien;

2.  Het geleverde te vervangen of te herstellen;

3.  Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren,
onder restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

10.8 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever. Eventuele vervoer- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Indien Shops United b.v. tekort schiet in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van een bepaalde overeenkomst, of zij een onrechtmatige daad pleegt of op grond van een of andere omstandigheid aansprakelijkheid van Shops United b.v. ontstaat, geldt dat zij slechts in beperkte omvang aansprakelijkheid aanvaardt. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag, gelijk aan de factuurwaarde (exclusief portokosten en B.T.W.) van de uit hoofde van de dienstverlening geleverde producten/diensten waaruit de toerekenbare tekortkoming is ontstaan, met een maximum van € 50.000,- per jaar. Ten aanzien van de door Shops United b.v. verrichte (c.q. te verrichten) distributie en/of transport geldt de aansprakelijkheidsbeperking conform het gestelde onder artikel 18.

11.2 Indien en voor zover Shops United b.v. zelf in opdracht van opdrachtgever het vervoer verzorgt van allerhande in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of bewerkte producten van de vestiging van Shops United b.v. naar een door opdrachtgever aan te wijzen distributeur, dan zullen op dat transport de Algemene Vervoerscondities en voor internationale zendingen het CMR verdrag, meest actuele versie zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam van toepassing zijn. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

11.3 Voorts geldt aansprakelijkheid voor de geldelijke gevolgen van dood, lichamelijk letsel of beschadiging van lichamelijke zaken van de opdrachtgever of van derden, tot een gezamenlijk bedrag van € 150.000,- per schade veroorzakende gebeurtenis of samenhangende reeks van schade veroorzakende gebeurtenis, doch enkel en alleen indien de schade is veroorzaakt door schuld van Shops United b.v. dan wel schuld van medewerkers van Shops United b.v. c.q. door Shops United b.v. ingeschakelde hulppersonen.

11.4 Shops United b.v. is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke zaken en/of dan opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, enkel en alleen indien de bedoelde tekortkoming niet aan schuld van de opdrachtgever of aan schuld van een voor risico van de opdrachtgever komende oorzaak is te wijten en enkel en alleen indien de tekortkoming uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende prestatie, facturen, dan wel de oplevering schriftelijk bij Shops United b.v. is ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de tekortkoming betrekking zou hebben. Indien de werkzaamheden van Shops United b.v. niet vallen onder de dienstverlening c.q. door een derde opdrachtgever materiaal wordt geleverd ten behoeve van de dienstverlening voor de opdrachtgever zijn deze werkzaamheden c.q. levering voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.5 Shops United b.v. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens overschrijding van levering termijnen, storingen in het productieproces, storingen in de werking van administratieve organisaties en gegevensbestanden of bij de distributie van zaken, noch voor schade in de vorm van beschadiging of verlies van gegevensdragers of gegevensbestanden, of schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

11.6 De in dit artikel voorziene beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Shops United b.v. en alle overige door Shops United b.v. ingeschakelde hulppersonen.

11.7 De opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn verplichtingen jegens Shops United b.v. heeft voldaan.

11.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, geldt dat voor zover Shops United b.v. ten behoeve van opdrachtgevers goederen of diensten van derden met het oog op doorlevering verwerven, zij ter zake van tekortkomingen aan de betreffende prestaties geen verdergaande verplichting heeft, dan de verplichting om de eventuele aanspraken van haar op de leveranciers daarvan aan de opdrachtgever over te dragen.
 

Artikel 12 - Betalingscondities

12.1 Shops United incasseert éénmalig € 0,01 voor de bevestiging van de SEPA automatische incasso.

12.2 Voor elke door de opdrachtgever verschuldigde betaling wordt een afzonderlijke factuur aangeboden. Betaling van deze factuur wordt via een automatische incasso geïncasseerd zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen. Aanbetalingen en termijnbetalingen dienen onmiddellijk te geschieden.

12.3 Het is Shops United b.v. steeds toegestaan om onder rembours of per vrachtbrief te leveren indien daartoe, na haar oordeel, aanleiding mocht bestaan.

12.4 Shops United b.v. is gerechtigd leveringen en werkzaamheden op te schorten, totdat aanbetalingen, termijnbetalingen en/of een automatische incasso hebben plaatsgevonden, en in zijn algemeenheid indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting aan Shops United b.v. niet is nagekomen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

12.5 Indien volledige betaling niet uiterlijk op de geldende vervaldag(en) plaatsvindt, is de opdrachtgever automatisch in gebreke en is Shops United b.v. gerechtigd tot een rentevergoeding over het openstaande bedrag van 1% per maand met een minimum van € 7,50 per factuur, of een gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat betaling(en) dienen plaats te vinden, tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

12.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Shops United b.v. gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerecht- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden in deze vastgesteld op tenminste 15% (exclusief btw) van het bedrag van onze vordering, met een minimum van € 150,-.

12.7 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.8 De betalingstermijn is binnen 5 werkdagen na factuurdatum via een automatische incasso.

 

Artikel 13 - Geheimhouding

13.1 Shops United b.v. is verplicht om ter zake van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur, data, (vertrouwelijke) bedrijfsgegevens en overige gegevens effectieve geheimhouding met alle Shops United b.v. ter beschikking staande redelijke maatregelen te waarborgen.

 

Artikel 14 - Bestanden

14.1 Door opdrachtgever ter beschikking gestelde bronbestanden alsmede in opdracht van opdrachtgever gemaakte bestanden zullen 14 dagen na postdatum niet meer beschikbaar zijn, behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak met de opdrachtgever.

14.2 Shops United b.v. draagt op verzoek van de opdrachtgever zoveel mogelijk zorg, en tegen betaling van het daarvoor bij haar gebruikelijke tarief, voor de beveiligde bewaring van de gegevens en bestanden van de opdrachtgever.

14.3 Alle door Shops United b.v., of diens (toe)leveranciers en/of onderaannemers, geleverde programmatuur en documenten, hierna data genoemd, worden door Shops United b.v. gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen etc. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om een eigen controle uit te voeren alvorens de data te gebruiken en/of door te leveren. Niet tegenstaande de door Shops United b.v. gevoerde controle, kan zij niet garanderen dat de door haar geleverde data virusvrij zijn.

14.4 Shops United b.v. sluit alle aansprakelijkheid voor, ten aanzien van de leden 1,2 en 3 van dit artikel, door de opdrachtgever of derde geleden schade uit, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Shops United b.v.

 

Artikel 15 - Bewerkerbepalingen en bescherming persoonsgegevens

15.1 Indien de opdrachtgever aan Shops United b.v. persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Shops United b.v. slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk (wettelijk) zijn opgedragen. Shops United b.v. is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

15.2 Shops United b.v. zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

15.3 De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 15 lid 2, op voorwaarde dat de opdrachtgever Shops United b.v. daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van Shops United b.v. opvolgt.

15.4 Shops United b.v. zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

15.5 Shops United b.v. zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15.6 Shops United b.v. is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan Shops United b.v. weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door Shops United b.v. verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

15.7 Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Shops United b.v. zijn verstrekt, zal hij Shops United b.v. hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

15.8 De opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door Shops United b.v. ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De opdrachtgever zal Shops United b.v. en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

15.9 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door Shops United b.v. verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Shops United b.v..

15.10 Indien de opdrachtgever aan Shops United b.v. persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door Shops United b.v. is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever zal ten aanzien van de door Shops United b.v. aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart Shops United b.v. voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

15.11 De opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door Shops United b.v. verstrekte gegevens de meest recente gedragscode voor direct marketing van de brancheorganisatie, waarbij Shops United b.v. is aangesloten in acht (laten) nemen. Op haar beurt kan Shops United b.v. bij de uitvoering van een overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd met deze gedragscode.

 

Artikel 16 - Voorbehoud onderaanneming

16.1 Shops United b.v. behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de door haar opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden elders en door een derde te laten uitvoeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met de opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen.

 

Artikel 17 - Risico-overgang

17.1 Het risico van al het geen Shops United b.v. uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert gaat op de opdrachtgever over bij verzending c.q. levering door Shops United b.v. of bij afgifte door Shops United b.v. aan een voor de verzending ingeschakelde vervoerder.

 

Artikel 18 - Distributie

18.1 Ten aanzien van de situatie waarin het transport en/of de distributie door een derde partij wordt verricht, gelden de tussen Shops United b.v. en de derde overeengekomen voorwaarden onverkort in de relatie tussen Shops United b.v. en de opdrachtgever.

18.2 Indien de opdrachtgever aan Shops United b.v. persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Shops United b.v. slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Shops United b.v. is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

 

Artikel 19 - Print en mail opdrachten

19.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Shops United b.v. gegevens dient te printen c.q. geprinte gegevens dient te versturen zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

19.2 Een opdrachtgever is de bij Shops United b.v. gangbare vergoeding verschuldigd voor opslag van papier, inserts en enveloppen bij Shops United b.v. dan wel een door haar ingeschakelde derde.

19.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is Shops United b.v. niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever in verband met papier, inserts en enveloppen (inclusief schade in verband met voorraadverschillen), mits Shops United b.v. de zorg van een goed bewaarder in acht heeft genomen.

 

Artikel 20 - Gebruik van door Shops United b.v. verstrekte gegevens

20.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Shops United b.v. aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

20.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door Shops United b.v. verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de opdrachtgever niet toegestaan door Shops United b.v. verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan door Shops United b.v. verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever van eigen gegevens met door Shops United b.v. verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door Shops United b.v. verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoon)registratie op te bouwen onverlet.

20.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Shops United b.v. verstrekte gegevens slechts eenmalig door de opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat Shops United b.v. de desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.

20.4 Na afloop van het toegestane gebruik is de opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien Shops United b.v. daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan Shops United b.v. te retourneren.

20.5 Shops United b.v. staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens afkomstig van derden.

20.6 Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door Shops United b.v. verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens Shops United b.v. uit hoofde van de overeenkomst heeft.

20.7 Shops United b.v. is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

20.8 In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan Shops United b.v. een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Shops United b.v. op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 

Artikel 21 - Consultancy werkzaamheden

21.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Shops United b.v. ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

21.2 In afwijking van de slotzin van artikel 16.1 zal Shops United b.v. ter uitvoering van een opdracht ter zake van consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

21.3 Shops United b.v. heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van Shops United b.v. wenselijk is teneinde de
opdracht naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 22 - Beëindiging van de overeenkomst

22.1 Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is Shops United b.v. gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.

22.2 Shops United b.v. is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien Shops United b.v. niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een toeleverancier, dan wel op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie.

22.3 In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 22.1 of zal al het geen de opdrachtgever aan Shops United b.v. verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

23.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 - Geschillen

24.1 Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement ’s-Gravenhage.